Polski

Polski (PL)

Szukaj
Infolinia 604907350
Menu Menu
Poledix - Firma Handlowa, wyłączny importer suplementu diety IMUREGEN. Wsparcie organizmu w okresie osłabienia i obniżonej odporności dla dorosłych oraz dzieci od 1 roku życia. Wsparcie naturalnej regeneracji organizmu. Wyłącznie naturalne składniki. Ponad 50 lat istnienia, wieloletnie badania kliniczne i laboratoryjne w państwowych instytucjach..
Koszyk
0
Koszyk
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.poledix.pl

§ 1
Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy POLEDIX, dostępny pod adresem internetowym www.poledix.pl, prowadzony jest przez Edytę Kmieć wykonującą działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowa POLEDIX Edyta Kmieć pod adresem 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Obywatelska 7, NIP: 7791148351, REGON: 367687515.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.


3. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed przystąpieniem do składania zamówienia.

§ 2
Definicje

1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowa POLEDIX Edyta Kmieć, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP:779-114-83-51, REGON 367687515.


3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.


4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.


5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.poledix.pl


6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.


7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.


8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.


9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.


10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.


11. Formularz zamówienia - formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. Formularz zamówienia jest dostępny zarówno dla zarejestrowanych, jak i niezarejestrowanych użytkowników.


12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.


13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.


14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.


15. Newsletter – usługa polegająca na subskrypcji oraz nieodpłatnym przesyłaniu drogą elektroniczną informacji o Produktach i promocjach Sprzedawcy.


16. Dzień roboczy – dowolny jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

1. Adres korespondencyjny Sprzedawcy: ul. Obywatelska 7, 97-300 Piotrków Trybunalski


2. Adres e-mail Sprzedawcy: imuregen@poledix.pl


3. Numer telefonu Sprzedawcy: 604 907 350


4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: Santander Bank 29 1090 2590 0000 0001 3480 8620.


5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.


6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8:00-16:00.


7. Wszelkie wizyty osobiste należy uzgadniać telefonicznie, miejsce wykonywania działalności: ul. Narutowicza 74/76, 97-300 Piotrków Trybunalski.

§ 4
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies,
d. zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5
Informacje ogólne

1. Przedmiotem zamówienia mogą być wyłącznie produkty prezentowane w Sklepie internetowym w chwili składania zamówienia.


2. Produkty prezentowane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny), są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy. Zawarcie umowy sprzedaży wybranego produktu, na warunkach wyszczególnionych w jego opisie na stronie sklepu następuje z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.


3. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.


4. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.


5. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).


6. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.


7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen bez podania przyczyny. Zmiany cen nie będą dotyczyć zamówień w trakcie realizacji.

§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, pełen adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego.


2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.


3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu (czyli unikalnej nazwy) i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji. (Zarówno login i hasło każdy wybiera samodzielnie zakładając konto w sklepie internetowym).


4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

1. Przejść na stronę sklepu www.poledix.pl


2. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”. Jeżeli chcesz dodać kolejne produkty do koszyka, wystarczy przejść na opis dowolnego produktu i ponownie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”. W koszyku znajdują się teraz wszystkie wybrane produkty.


3. Po przejściu do koszyka należy wybrać preferowany sposób dostawy i sposób płatności.


4. Zamówienie można składać po zalogowaniu na konto w sklepie lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;


5. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji należy wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu oraz wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.


6. Do realizacji Zamówienia jest wymagana akceptacja regulaminu sklepu.


7. W celu przejścia do podsumowania transakcji należy kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”,


8. Jeżeli wszystkie opcje są zgodne z życzeniem klienta należy kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”


9. Na adres e-mail Klienta przesłane zostaje potwierdzenie złożenia zamówienia.

§ 8
Metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
a. Priorytetowa przesyłka pocztowa, (Poczta Polska)
b. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska za pobraniem, (DPD)
c. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Narutowicza 74/76, 97-300 Piotrków Trybunalski, wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym


2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
b. Przedpłata na konto nr: Santander Bank 29 1090 2590 0000 0001 3480 8620 (w treści przelewu należy podać numer zamówienia)
c. Płatność przy odbiorze (za pobraniem lub przy odbiorze osobistym)
d. Płatności elektroniczne lub kartą płatniczą, za pomocą portalu Przelewy24.pl na zasadach określonych w regulaminie portalu Przelewy24.pl


3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu (Zasady składania Zamówienia §7).


2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.


3. W przypadku wyboru przez Klienta:
a. Płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
b. Płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
c. Płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.


4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.


5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności Przelewem, Płatności elektroniczne lub Kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności Za pobraniem – od pierwszego dnia roboczego liczonego od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,


6. W przypadku wyboru przez Klienta Odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie ustalonym drogą telefoniczną pomiędzy stronami.


7. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.


8. W przypadku zainteresowania Klienta dostawą Produktu do innego kraju, prosimy o kontakt na adres mailowy: imuregen@poledix.pl lub telefoniczny 604 907 350.

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy i zwroty towaru

1. Klientom będącym konsumentami zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania zakupionego produktu. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z Formularza odstapienia klienta od umowy dostępnego na stronie internetowej www.poledix.pl.


2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta m.in. w stosunku do umów:
a. w których przedmiotem zamówienia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
b. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.


3. Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży powinno być przesłane na adres: Firma Handlowa POLEDIX Edyta Kmieć, ul. Obywatelska 7, 97-300 Piotrków Trybunalski. (Formularz formularz odstapienia klienta od umowy)


4. W oświadczeniu o odstąpieniu należy podać co najmniej:
- imię i nazwisko,
- datę złożenia Zamówienia,
- datę odbioru zakupionego/ych Produktu/ów,
- nr rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot pieniędzy.

Do pisma Klient powinien w miarę możliwości dołączyć dowód sprzedaży (paragon fiskalny/faktura)


5. Brak dołączenia dowodu sprzedaży nie wyłącza uprawnienia do odstąpienia.


6. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą.


7. Konsument zwraca produkt Sprzedawcy w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument zobowiązany jest zapewnić należyte opakowanie odsyłanego produktu uniemożliwiające jego uszkodzenie w czasie transportu. Jeżeli zwrócony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu.


8. W przypadku skutecznego odstąpienia konsumenta od Umowy sprzedaży Sprzedawca dokona zwrotu uiszczonej przez konsumenta ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu z zastrzeżeniem ust.7.


9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem. W przypadku wystawionej uprzednio faktury VAT, zwrot nastąpi w ciągu 14 dni po otrzymaniu od Kupującego podpisanego egzemplarza faktury korygującej.


10. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta klient odstępujący od umowy zobowiązany jest do pokrycia następujących kosztów:
a. bezpośrednich kosztów zwrotu produktu do sklepu, przesyłki zwrotne nadane za pobraniem nie będą przyjmowane.
b. jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia Kupującemu produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.


11. Kupujący dokonujący zakupu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, może odstąpić od umowy na zasadach określonych w umowie i kodeksie cywilnym z wyłączeniem przepisów o sprzedaży konsumenckiej.

§ 11
Reklamacje

1. Klient przed dokonaniem odbioru produktu winien sprawdzić stan dostarczanej mu przesyłki w obecności osoby, która ją dostarczyła. Osoba dostarczająca przesyłkę ma obowiązek przyjąć zgłoszone reklamacje i dokonać spisania protokołu szkodowego opisującego stan przesyłki w momencie dostawy wraz z jej widocznymi uszkodzeniami. Klient może odmówić odbioru przesyłki uszkodzonej.


2. Każdy klient ma prawo do złożenia reklamacji tytułu naruszenia praw klienta w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Kupujący traci te uprawnienia, jeżeli w w/w terminie nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie.


3. Reklamacje w formie pisemnej należy kierować na adres pocztowy: Firma Handlowa POLEDIX Edyta Kmieć, ul. Obywatelska 7, 97-300 Piotrków Trybunalski. Nabywca powinien także dostarczyć reklamowany towar wraz z dowodem zakupu reklamowanego towaru i opisem reklamacji (opis wady, okoliczności powstania, w tym datę jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru).


4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni, od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, a gdyby nie było to możliwe, to poinformuje klienta w tym terminie o czasie potrzebnym na rozpatrzenie reklamacji.


5. W przypadku uznania reklamacji, produkt zostanie wymieniony na wolny od wad i ponownie dostarczony Kupującemu na koszt Sklepu. W przypadku braku możliwości dokonania zamiany Sklep w terminie 7 (siedmiu) dni od rozpoznania reklamacji zwróci Nabywcy wpłaconą kwotę na wskazany przez niego rachunek bankowy.


6. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.


2. Klient posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13
Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

3. Szczegółowe zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych zostały opisane w Polityce prywatności dostępnej na stronie Sklepu internetowego.

§ 14
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.


2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje zarejestrowanych użytkowników drogą mailową z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Zmiana regulaminu nie będzie dotyczyła zamówień o statusie „w trakcie realizacji”.


3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.


4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl